Strona darmowych ogłoszeń bez logowania.

DARMOWE OGŁOSZENIA

 
REGULAMIN PŁATNYCH REKLAM
§1 - Ustalenia początkowe
1.Niniejszy Regulamin płatnych reklam (zwany dalej Regulaminem) określa zasady nabywania reklam w serwisie Sellit.pl, zwanego dalej Serwisem.
2.Poprzez słowo:
-Serwis rozumie się całość usług świadczonych pod adresem internetowym Sellit.pl,
-Administracja rozumie się osoby nadzorujące funkcjonowanie Serwisu,
-Reklamodawca rozumie się osobę kupującą Reklamę.
-Reklama rozumie się płatną usługę, składającą się z wykupionych Kreacji,
wyświetlanych w formie hiperłączy kierujących do strony internetowej Reklamodawcy.
-Kreacja rozumie się składową część Reklamy, określającą okres czasowy i położenie Reklamy.
§2 - Korzystanie z usług
1.Kupowanie Reklam
a.Warunkiem wykupienia Reklamy jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
b.Użytkownik kupujący Reklamę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis w celach związanych z realizacją Reklamy.
c.Reklamę kupić tylko wtedy, gdy w przeglądarce internetowej włączona jest obsługa cookies.
d.W celu wykupienia Reklamy, należy podać Tytuł Reklamy, Treść Reklamy, Stronę internetową, adres e-mail, hasło, przepisać numer kontrolny i zaakceptować niniejszy Regulamin.
e.Okres czasowy oraz Miejsce wyświetlania Reklamy są określane poprzez wykupione Kreacje.
f.Okres czasowy, w którym będzie wyświetlana Reklama jest określany poprzez zamawiane Kreacje.
g.Kreację można zamówić na określone dni.
h.Poprzez dzień na który została zamówiona Kreacja rozumie się czas środkowo-europejski od 00:00:00 do 23:59:59.
i.Do każdej Reklamy można wykupić dowolną ilość Kreacji.
j.Ceny poszczególnych Kreacji są określone na stronie: reklama_cennik.php
k.Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Kreacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania.
l.Nowe ceny zaczynają obowiązywać od momentu opublikowania ich na stronie: reklama_cennik.php
m.W przypadku zmiany cen w trakcie realizacji Reklamy, różnica pomiędzy zapłaconą kwotą, a aktualną ceną wszystkich Kreacji składających się na Reklamę, nie będzie zwracana, nie będzie również pobierana dodatkowa opłata.
n.Końcowa cena Reklamy jest sumą cen wszystkich zamówionych w ramach Reklamy Kreacji.
o.Płatności za Reklamę wykonywane są poprzez przedpłatę.
p.Wyświetlanie Reklamy rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Administrację Serwisu pełnej opłaty za Reklamę z uwzględnieniem okresu czasowego określonego poprzez wykupione Kreacje.
r.Opłaty za Reklamę są obsługiwane przez firmę Dotpay S.A., zwaną dalej Firmą Obsługującą Płatności,
z siedzibą pod adresem: 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72.
s.W celu opłacenia Reklamy należy podać imię, nazwisko, adres (ulicę, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
numer telefonu, numer NIP oraz numer REGOn dla firm lub numer PESEL dla osób fizycznych.
t.W celu poprawnego wykonania płatności, dane podane w punkcie s. powynny być prawidłowe.
u.Po podaniu danych określonych w punkcie s. i zatwierdzeniu poprzez naciśnięcie przycisku Zapłać, nie ma możliwości wykupienia kolejnych Kreacji.
v.Administracja nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji płatności, na skutek podania nieprawidłowych danych.
w.W przypadku opóźnienia płatności wynikłym z powodu podania nieprawidłowych danych i związanym z tym opóźnieniem, przesunięciem rozpoczęcia emisji Reklamy, koszty wynikłe z przesunięcia rozpoczęcia Reklamy nie będą zwracane, termin zakończenia wyświetlania Reklamy, określony przez wykupione Kreacje, również nie będzie wydłużany.
x.Administracja nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe ze strony Firmy Obsługującej Płatności. W przypadku wystąpienia opóźnienia wynikłego ze strony Firmy Obsługującej Płatności i związanym z tym opóźnieniem, przesunięciem rozpoczęcia emisji Reklamy, koszty wynikłe z przesunięcia rozpoczęcia Reklamy nie będą zwracane, termin zakończenia wyświetlania Reklamy, określony przez wykupione Kreacje, również nie będzie wydłużany.
y.Okres wyświetlania Reklamy może rozpoczynać się najwcześniej od dnia następnego w stosunku do dnia, w którym kupowana jest Reklama.
z.Reklama może być wykupiona z maksymalnym wyprzedeniem 180 dni.
aa.Podczas kupowania Reklamy rejestrowany jest numer IP komputera Reklamodawcy.
ab.Administracja zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości kupowania Reklam.
ac.Zabronione jest umieszczanie: Reklam prezentujących materiały patentowe, materiałów chronionych prawem autorskim, materiałów obscenicznych, obraźliwych, łamiących prawo do prywatności, nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc. Niedozwolone jest również reklamowanie następujących towarów i usług:
-organów ludzkich,
-broni i narkotyków,
-materiałów erotycznych i pornograficznych,
-towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
-informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe, itp.
-towarów, które nie istnieją,
-Reklam mających na celu niepokojenie osób trzecich,
-towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
-pracy zarobkowej o charakterze prostytucji lub sponsoringu.
2.Wyświetlanie Reklam
a.Wyświetlanie Reklamy odbywa się po otrzymaniu przez Administację Serwisu wpłaty.
b.Reklamy będą wyświetlane w formie hiperłączy, kierujących do wskazanej przez Reklamodawcę Strony internetowej.
c.Okres czasowy oraz Miejsce wyświetlania Reklamy są określane poprzez wykupione Kreacje.
d.Do każdej Reklamy można wykupić dowolną ilość Kreacji.
e.Reklamy mogą być wyświetlane razem lub obok Reklam wykupionych przez innych Reklamodawców.
3.Hasła
a.Hasło podawane podczas kupowania Reklamy jest przechowywane w Serwisie w sposób zaszyfrowany. Nie ma możliwości przypomnienia oryginalnego hasła.
b.Reklamodawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Reklamodawca.
c.W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła, na jego polecenie, poprzez kliknięcie w opcję "Przypomnij hasło", zostanie wysłane alternatywne hasło na adres e-mail podany w trakcie dodawania Reklamy. Jednakże nie ma możliwości przypomnienia oryginalnego hasła.
d.Hasło można przypomnieć tylko wtedy, gdy włączona jest obsługa cookies.
4.Edycja Reklamy
a.Reklamodawca ma możliwość edycji Reklamy.
b.Edycja Reklamy jest możliwa do momentu zakończenia wyświetlania Reklamy.
c.Edytując Reklamę, Reklamodawca ma możliwość zmiany Tytułu, Treści, Strony internetowej do której kieruje Reklama, adresu e-mail, na który wysyłane są powiadomienia.
d.Nowe Kreacje można dodać tylko do momentu podania danych niezbędnych do wykonania płatności i kliknięciu przycisku Zapłać.
e.Gdy Reklama jest w trakcie realizacji lub realizacja Reklamy została zakończona, Reklamodawca może zapoznać się z efektywnościa Reklamy tj. liczbą wyświetleń poszczególnych Kreacji oraz liczbą kliknięć w poszczególne Kreacje.
f.Kliknięcia zliczane są tylko z przeglądarek internetowych, które mają włączoną obsługę języka JavaScript.
5.Inne
a.Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej Reklamy bez podawania przyczyny oraz blokowania możliwości dodawania Reklam wybranym Reklamodawcom lub wybranych Reklam.
b.W przypadku usunięcia Reklamy przez Administrację, Reklamodawcy zostaną zwrócone koszt proporcjonalne do wartości niezrealizowanej Reklamy.
c.Administracja zastrzego sobie prawo do usuwania Reklam niezgodnych z prawem oraz przekazywania informacji o Reklamodawcach odpowiednim organom ścigania.
d.Administracja zastrzego sobie prawo do usuwania Reklam naruszających ograniczenia z punktu 1ac.
e.Administracja zastrzega sobie prawo wysyłania Reklamodawcom e-maili informujących o statusie Reklamy.
f.Administracja zastrzega sobie prawo do monitorowania, w jaki sposób Reklamodawcy korzystają z Serwisu.
g.Administracja zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Reklamodawców.
h.W przypadku zaprzestania działalności Serwisu, Reklamodawcom zostaną zwrócone koszt proporcjonalne do wartości niezrealizowanej Reklamy.
i.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za to do jakich celów i w jaki sposób zamieszczone Reklamy mogą zostać wykorzystane.
6.Reklamacje
a.Administracja Serwisu dołoży wszelkich starań, aby wyświetlanie Reklam odbywało się w sposób niezakłócony.
b.W przypadku problemów z wyświetlaniem Reklam:
-Reklamodawcy, w ramach reklamacji, zostaną zwrócone koszty w wysokości ceny jaką należałoby zapłacić za emisję Reklamy w czasie trwania awarii.
-Koszty zwrócone Reklamodawcy zostaną tylko w przypadku, gdy czas awarii jest dłuższy niż 48 godzin.
-Czas awarii jest mierzony od momentu zgłoszenia awarii przez Reklamodawcę na adres e-mail: kontakt@sellit.pl
-Koszt reklamacji nie może przekraczać całkowitej kwoty zapłaconej za Reklamę.
c.Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Administracją, a Reklamodawcą.
d.Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administracji.
7.Obowiązywanie Regulaminu
a.Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, wchodzą w życie w chwili opublikowania ich na tej stronie.
b.W przypadku zmiany Regulaminu, Administracja zastrzega sobie prawo o niepowiadamianiu o tym fakcie Reklamodawców.